Röttle natur och kultur

 

 

 

Naturen i Röttle

 

 

Presentation

Odlad mångfald: föredrag, utbildning, uppdrag

Småskalig fröodling

Guidningar

Röttle kafé

Hitta till Röttle

Länkar

Röttle med omgivningar utgör en fascinerande och varierad miljö. Geologin i Röttle utgörs av en förkastningsbrant med en smal hylla som består av bland annat lerskiffer och sandsten. Röttleån skär ner genom branten i en kanjonliknande dal och har i Röttle sitt högsta vattenfall. På våren vid snösmältning eller efter mycket regn kan vattenfallet vara imponerande. På vintern kan det bli helt fruset i fascinerande former.

Trädskiktet i den nedre delen av ån i Röttle domineras av lövträd, främst klibbal, alm och ask. Under dessa är det relativt sparsamt med växter eftersom miljön är solfattig. Detta är en lämplig miljö för fisk och här leker också harr och nejonöga på våren och laxöring på hösten.

I Röttle har marken i vissa perioder använts till åker och bete. Inte mycket av detta är kvar eftersom den goda tillgången på vatten och det varma klimatet gör att igenväxning sker snabbt när djuren försvinner. Längs vägen ner mot hamnen finns dock fortfarande öppnare marker där får betar.

På våren dominerar vitsippor och gulsippor men det finns också stora bestånd av till exempel gullpudra. På Rasterna på södra sidan ån finns stora bestånd av blåsippor. I övrigt så domineras våren i Röttle av de blommande fruktträden.

Hässleklocka. Foto: Agneta BörjesonPå sommaren finns det ett stort område med hässleklocka vid Rasmus kvarn och nässelklocka och stor blåklocka är vanliga. Här finns också trädgårdsrymlingar som trädgårdsnattviol och krollilja i stor mängd. Det går också att hitta både stort och litet kungsljus i de gamla betesmarkerna och vid ån växer rödblära, springkorn och bäckbrässma.

Röttle är en utmärkt fågellokal. Här hörs ofta svarthätta och rödvingetrast och har man tur kan man få se rosenfink, forsärla, stenknäck och häger. På vintern finns strömstare i ån. Andra djur som man kan träffa på, eller se spår av, är räv, mård, mink, hare, rådjur och flera arter av fladdermöss.

Röttle ligger inom Biosfärsområdet Östra Vätterbranterna som är ett område med med kuperad skogsterräng småskaligt jordbruk och stor artrikedom.

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt:
rottlenaturkultur@gmail.com
070-572 66 77